:: موقوفات حضرت علی بن محمد باقر علیه السلام


درآيات متعدد و روايات عديده، مؤمنان به پرداختن صدقه و انفاق مال تشويق و ترغيب شده­اند تا از اين راه بتوانند آسايش دنيا و سعادت آخرت خويش را فراهم کنند. صدقات در اســلام به دو دســته صدقات واجب و صدقات مستحب تقسيم مي­شــوند. ازمطلوب ترين صدقات مســتحبي، وقف اســت که درمقايسه با ديگر صدقات از ويژگي جاريه بودن و استمرار داشتن پاداش براي وقف کننده برخوردار است.
از طرفي ورود و حضور فرزندان اهل بيت(ع) در کشور ما برکات فراواني را به همراه داشــته که يکي از آن گسترش فرهنگ وقف بوده که منتج به برکات مادي و معنوي وافري گرديده اســت. يکي از اين امامزادگان بزرگوار فرزند امام باقر(ع) و برادر امام صادق(ع) حضرت ابالحســن علي بن محمد باقر(ع) در سرزمين اردهال مي­ باشــند که ­با حضور خود در سال ۱۱۳هـ . ق برکات و نعمات فراواني به ­ويژه به منطقه ­کاشان رسانيده­ اند.

صورت موقوفات آستان مقدس حضرت علي بن باقر(ع)

برابر اسناد گردآوری شده؛ صورت برخي از املاك موقوفه حضرت علي ابن امام محمدباقر(ع) به شرح ذيل مي باشد:
1-دو دانگ آب و ملك مزرعه غياث آباد-دو طاق آب از 24 طاق همراه با املاك معيينه
2- سه شبانه روز از 7 شبانه روز آب و ملك  مزرعه شكراب
3- يكدانگ از آب و ملك مزرعه لاران-يكطاق از 24 طاق آب و ملك همراه با زمين 20 قفيزي
4- نصف آب و ملك مزرعه لاريجان(ريجان كنوني)- ششدانگ زمين غلام كريم شهره
5- يك شبانه روز از 8 شبانه روز آب و ملك جوشق – هفت و نيم قدم از 30 قدم يكطاق آب و ملك همراه با زمين 12 قفيزي
6- يك دانگ آب و زمين باريكرسف – 15 سرجه از 75 سرجه آب و ملك هاي 12 و 20 قفيزي
7- نيم دانگ مزرعه نزاد نشلج
8- نصف از مزرعه بالا عباس آباد
9- مزرعه شانق خلف گريوه
10- دو دانگ از ششدانگ آب و ملك و 8 طاق از 24 طاق قريه كرمه(بهار اردهال كنوني) – 210 قفيز املاك و اراضي مزروعي و صحاري و مسجد و حسينيه
11- تمامي ششدانگ مزرعه دوك
12- نصف مزرعه چنار
13- پنج دانگ و نيم خاوه – 20 طاق از 22 طاق آب و ملك و اراضي مزروعي
14- ششدانگ يحيي آباد عليا وشنوه قم
15- مزرعه احمد آباد فردو قم
16- يك شبانه روز از 8 شبانه روز وصف
17- نصف ويسمه فراهان
18- دو دانگ مزرعه تجره سردسير كاشان
19- ششدانگ چشمه قاسمي
20- چهار دانگ و نيم مزرعه چاشداري
21- قنات مهر آباد و رزان علوي به مقدار معيينه همراه با املاك مشخص 
22- بيست و سه سرجه آب مزرعه گلستانه با املاك معيينه
23- دو دانگ مزرعه لالوكه نياسر
24- ششدانگ يكباب منزل مسكوني دو طبقه در ميدان ولي عصر(عج) كاشان
25- موقوفات آقاي علي سخايي در قم
26- هفت من زمين مزروعي سرچم باريكرسف
27- ششدانگ مزرعه لافرا شهره
28- ششدانگ مزرعه ديزلته 
29- قطعه زمين چهار عشيري مزروعي روستاي زر جاسب
30- دو سهم از يكطاق از 24 طاق آب سفيداب فين
31- نيم طاق از 20 طاق قنوات سه گانه روستاي سار با املاك معيينه
32- ششدانگ دكه قيصريه
33- يكدانگ مزرعه طاق بر طاق ون
34- تعدادي ملك مزروعي در روستاي حسنارود همراه با نيم طاق آب
35- ششدانگ آب و ملك مزرعه علي آباد
36- يكباب مغازه در بازار كاشان
37- يكدانگ نيمور محلات
38- حوض خانه وقفي و حمام درب آستان
39- خانه مسكوني وقفي درب آستان 
40- دكاكين و كاروانسراي آستان مقدس
41-دكان خبازي كوچك و بزرگ
42- دكان نعل بندي
43-حمال سلطاني روستاي علوي و شكراب
44-درب هاي وقفي آستان مقدس
45-ضريح مطهر آستان مقدس
46-مسجد وقفي آستان مقدس
47- سنگاب وقفي آستان مقدس


پیشینه موقوفات آستان مقدس علی ابن باقر(ع)

در کتاب بحرالانساب و در تذكره حضرت ابالحسن علي ابن امام محمد باقر(ع) چنين آمده است: 
 پس از شهادت حضرت علی ابن باقر(ع) و دفن آن بزرگوار به همراه بدن مطهر شهدا شخصی به نام حاج مصطفی که اهل سامان بوده و در فین ساکن بود در بالای تربت آن حضرت بقعه کوچکی بنا نموده در این حین امیراسماعیل خان که یکی از سادات عالی درجه و نجیب الاصل و صحیح النسب و به غایت فاضل و عالم پرور بوده و اهل سامان بود از سمرقند خروج نموده با لشکریان زیاد و ماوراءالنهر را به حیطه تصرف درآورده و پس از آن راهی خراسان گردید سپس در دارالسلطنه قزوین نزول اجلاس فرموده ارزق ابرح ملعون را به هلاکت رسانده و چون به فین رسید نزول اجلاس نموده و از حکایت احوال سلطانعلی من اول الی آخر استحضار بهم رسانید حکم فرمود تا تیغ بر روی معاندین کشاندند و آن حدود را از لوث آن اشقیاء طیب وطاهر نمود و حکم فرمود بلده کاه فشان را پس از آن دارالمومنین گفتندی و خود آن سید جلیل القدر بزیارت مرقد منور جناب سلطانعلی شرفیاب شده عرض حکم فرمود در بالای مرقد آن بزرگوار عمارت عالی عمارت نمایند و یک اربعین در آن اماکن تشرف داشته و بسیار کرامت از آن مرقد شریف بظهور پیوست سپس بعد از معماری آن عمارت املاک بسیار زر خرید فرموده بجهت گذران خدام آن آستان واخراجات قاریان کلام الله و روشنایی آن بقعه شریف وقف بر آن بقعه فرمودند و از جمله موقوفات امیر اسماعیل دو دانگ از جمله ششدانگ بین الشرکاء والمعموله از آب و زمین مزرعه غیاث آباد و سه شبانه روز از جمله هفت شبانه روز از آب و زمین مزرعه شکراب است که در حوالی آن بقعه شریف واقع است که امیر اسماعیل وقف بر روشنایی و قاریان کلام الله آن آستان فرمودند و بعد از اربعین از آن مکان حرکت فرموده روانه کاه افشان گردیدند و فرزند ارجمند و نورچشم سعادتمند خویش را که امیر نصرالله ملقب به احمد بود والی آن حدود نمود.
از آنجا روانه اصفهان گردیدند و از آنجا روانه فارس شده و مدت هشت ماه در آن الکه به امر سلطنت و خیرخواهی رعیت پرداخته برادر خود سید منصور را والی آن کشور نموده مراجعت بسمت عراق فرمودند. همچنان امیر نصرالله ملقب به احمد سراپرده عزت و جلال خود را در دامنه مزرعه لاریجان بر پای نموده آن مزرعه را زر خرید فرمودند و جمعیت قلیلی بر دور آن امیرزاده بجهت کار گذاردن جمع آمده لیلاً و نهار را متوجه امور بنایی و معماری آستان ملک دربان اشتغال داشتند و بسیار کرامت از آن مرقد منور بظهور می پیوست تا آنکه خبر شهادت امیر اسماعیل بسمع امیرزاده رسید، به امر تعزیت داری اشتغال نموده بعد از فراغت از مراسم تعزیه داری نقدینه که داشت در آن ولا املاک زیادی زر خرید فرموده و صبیه یکی از مشایخ آن ولارا به عقد خویش درآورده در آن ولا خانه به جهت خود عمارت نمود در آن ولا موطن فرمود خود به خدمتگذاری و جاروب کشی آستان عمر خود را به پایان رسانید ودر زمان وفات پنج فرزند از برای وی بوجود آمده بود سه ذکور و دو اناث و در زمان وفات بعضی از املاک زر خرید خود را وقف بر آن بقعه شریف فرمود و برخی را به جهت گذران اهل و عیال خویش واگذار و پسر بزرگ خود را بجای خویش بر مسند خدمتگذاری آن آستان متمکن گردانید و بعد از شش یوم دیگر این عال مرا وداع نمود و به دار بقاء شتافت و مرقد وی در پایین پای حضرت در دارالحفاظه آن بقعه شریف واقع است چون سید نورالهدی فرزند ارشد آن مرحوم بر مسند خدمتگذاری متمکن گردید و والدان در حیات خویش یکدانگ از جمله ششدانگ آب و زمین مزرعه لارون و نصف لاریجان را وقف برآن بقعه شریف فرموده بود سید نورالهدی ممضی داشته املاک مزبوره را بتصرف خدام آن آستان شریف در آورده و سید مشارالیه در همان  ولا دختری از بزرگان آن کشور را به عقد خویش درآورده در آن اماکن گذران می نمود تا زمان آنکه مامون الرشید علیه اللعنه حکم بر قتل آل ابوتراب نمود آن سید ارجمند را به شهادت رسانده و آن عمارت را ویران نمودند در آن زمان که سید نورالهدی به شرف شهادت فایز گردید زوجه او حمل داشت بعد از انکه حمل خود را به زمین گذارد حضرت حق سبحانه و تعالی فرزند ذکوری بوی ارزانی فرمود وی را نیز نورالهدی نام نهادند و ملقب گشت به عزالدین وبعضی نورالهدی ثانی خطاب می نمودند آن ضعیفه مومنه از مال حلال خویش بقعه بر سر آن مرقدین شریف عمارت نمود بقدری که آن مرقد از آفت و آسیب زمان محفوظ بود و آن مومنه یکدرب مزرعه موسومه به علی آباد را وقف بر آن مرقدین نمود و آن مزرعه از ارث والد وی به وی انتقال شرعی یافته بود و آن مزرعه در حوالی آن اماکن مشرفه واقع است و سید نورالهدی ثانی چون بحد رشد و سرحد کمال رسید مردی بود بسیار فاضل و همیشه اوقات به نماز وتعقیبات مشغول بود و از خوف خدا لحظه نمی آسود آن سید متقی یکشبانه روز از جمله هشت شبانه روز مزرعه جوشق که در حوالی همان بقعه شریف واقع است زر خرید نمود با یکدانگ از جمله ششدانگ از آب و زمین مزرعه بارکرسب که در حوالی آن بقعه شریف واقع است و نیمدانگ از جمله ششدانگ از آب و زمین مزرعه نزاد که در تحت قریه نشلج که در یکفرسنگی آن بقعه شریف واقع است و نصف از مزرعه عباس آباد ملقب به بلا باس آباد که در چهار فرسنگی آن بقعه شریف واقع است وقف بر آن بقعه شریف فرمود و دقیقه به دقیقه کرامات عجیبه و معجزه غریبه از آن مرقد شریف بظهور می رسید و ساکنین آن حدود لیلاً و نهار به عتبه بوسی آن آستان شرفیاب می شدند تا آنکه زمان خلافت مستعصم علیه اللعنه رسید و بقعه های آل ابوتراب را مجموع ویران نمود آن بقعه شریف را نیز منهدم ساخت و آن مرقد شریف چنین منهدم و مخروبه بود تا زمان طویلی گذشت حاجی سید هادی که یکی از اولاد اولادهای سید نورالهدی ثانی بود شبی در خواب دید آن سرور را که اشاره به ساختن آن بقعه شریف فرمود حاجی سید هادی به ساختن عمارت پرداخت و سر یکسال آن عمارت را اتمام نموده قلیلی املاک که زر خرید از خود میداشت وقف بر آن بقعه شریف نمود و املاک و موقوفات اولادی خود را به جهت گذران خویش میداشت املاک موقوفات حاجی سید هادی مزرعه موسومه به شانق در خلف گریوه یکدانگ از جمله ششدانگ از آب و زمین و نه طاق از جمله هجده طاق از آب و زمین مزرعه کرم آباد که در حوالی آن بقعه واقع است ملقب بکرمه و تمامی مزرعه دوک و سه دانگ که نصف باشد از مزرعه چنار که در یک فرسنگی در تحت آن آستان ملائک دربان واقع است که حاجی سید هادی وقف بر آن بقعه شریف فرموده اند و آقا سید هاشم ملقب به سیف الدین برادر اصغر حاجی سید هادی که مروج شریعت مطهره می بود املاک زر خرید خود را وقف بر آن بقعه شریف نمود و املاک موقوفات آقا سید هاشم پنج دانگ ونیم از مزرعه خاوه است که در فوق آن آستان در یک فرسنگی واقع است و یکدانگ از جمله ششدانگ هدایت الله ملقب بهذا من توابع قریه وشنوه من مزارعات سردسیر دارالیمان قم وقف بر آن بقعه شریف است و املاک موقوفات کلاً وطراً در تصرف متولیان عظام و خدام کرام آن آستان ملائک دربان می بود تا در زمان خلافت متوکل عباسی علیه اللعنه والعذاب که گاو بر مرقد نورانی جگر گوشه فاطمه زهرا بست و حوالی آنمرقد مطهر را شخم نمود بقعه های آل ابوتراب را ضراب و ویران نمود متولیان بقعه ها را مجموع گردن زده وآن بقعه شریف را ضراب نمود املاک ایشان را ضبط نمودن وکارگزاران آن همه هاویه آن املاک را به رسم خالصه ثبت دفاتر آن ملعون ازل و ابد نمودند تا آنکه آن ملعون به درک واصل شد سید معزالدین که از اولاد کرام آن سادات عالیدرجات می بود مزرعه یحیی آباد من محال وشنوه مسمی به یحيي آباد علیا و مزرعه احمدآباد من مزارعات فردو من توابع دارالایمان قم و یکشبانه روز از جمله هشت شبانه روز مزرعه وصف را که زر خرید فرموده بود وقف بر آن مرقد شریف فرمود که منافع آنها را سال به سال ضبط نموده مخارج ساختن عمارت و بقعه آن مرقد منور نمود بعد از اتمام آن عمارت بخرج زائرین آن آستان نمایند تا اینکه دولت بنی عباس روی به اولاد صفویه نهاد و شاه طهماسب بر مسند سلطنت متمکن گردید بقعهای عراق را که آن ملعون خراب کرده بود حکم فرمود، مجموع آنها را عمارت نمودند و هر کدام که موقوفات ایشان مبرهن بود و بعرض سلطان عصر رسانیده حکم فرمود تا آن املاک را بتصرف خدام و متولیان آن آستان ها دادند امیر صفی که یکی از وراث سید نورالهدی ثانی بود در خصوص سلطانعلی و انهدام عمارت آن حضرت خود را در رکاب ظفر انتساب رسانیده به عرض همایون اقدس پادشاهی رسانید حضرت ظل اله حکم فرمود که آن مشهد شریف را عمارت نمایند و موقوفاتی که میر صفی میدانست که او را بعرض رسانیده و امین چند از مصدر پادشاهی در تصرف املاک صادر شد  وتولیت آن مکان شریف تفویض به میر صفی گردید  ومعمار و بنا طلبیده میرصفی حسب الفرمان جهان مطاع پادشاهی مشغول عمارت کردن گردیدند تا طرح عمارت ریختنه شد و فخاران به پختن خشت های جسیم پرداخته دولت سلطان طهماسب روی بزوال نهاده این دار فانی را وداع فرموده بدیار باقی شتافت و آن عمارت چنین بی نقص باقی ماند تا زمان سلطنت سلطان جهان شاه صفی الدین خلد اله باز بنای ساختن عمارت عالی برقرار و در عهده سادات متوطنین آن مشهد پاک مقرر گردید حاجی سید عبدالله که بزرگان آن سلسله علیه بود متوجه آن عمارت گردید و در آن روز از اولاد سید نور الهدی ثانی صغار و کبار سادات از ذکور و اناث در آن مشهد مقدس بسیار شده بودند حاجی سید عبدالله بزرگ ایشان بود و حسب الفرمان پادشاهی فرمان جهان مطاع بنام نامی و اسم حاجی مشارالیه صادر گردیده بود و چند مدت به شغل بنایی آن مرقدین شریف مشغول بود تا آنکه آن سید ارجمند وفات نمود واز مصلحت های جناب رب الارباب امور بنایی آن مکان شریف در عهده تعویق افتاد و بعد از مدت مدید آقا سید ابراهیم و آقا سید قاسم ابنان حاجی مشارالیه اسباب ساختن آن عمارت را فرآهم آوردند و متوجه شغل بنایی آن مکان شریف گردیده چون آن عمارت به نصف رسید حضرت ظل الهی این دیار را وداع نموده منصب سلطنت و ریاست به شاه سلیمان مقرر گشت و در عهد دولت سلطان سلیمان آن عمارت در عهده تعویق بود تا آنکه زمان سلطنت اعلیحضرت قدر قدرت شاه عباس رسید و کیفیت را بعرض اقدس سلطان رسانیدند بنَاهای کاردان از اصفهان روانه ولایت کاه افشان فرموده به ساختن امور بنایی پرداختند وحضرت ظل الهی از مال حلال خود نصف از قریه ویسمه که از محال فراهان که ناف عراق عجم می باشد ابتیاع فرموده وقف بر آن مکان شریف فرمودند چون مکانی است غله خیز و پر منافع آنرا وقف فرمودند که در حین شغل بنایی منافع آنرا به مخارج اخراجات یومیه استاد بنا وفعله ایشان نمایند که حلال و طیب باشد و بعد از اتمام بنایی منافع نصف ویسمه به خرج شمع و چراغ و روشنائی آن مکان شریف نمایند و از بسیاری کرامات که از آن مکان به ظهور می رسید زینب بیگم همشیره شاه عباس دو دانگ از جمله شش دانگ مزرعه مدعوه به طجره من قراء سردسیر کاه افشان را مع طاحونه آن ابتیاع نمود وقف بر آن بقعه پاک فرمودند و املاکی که وقف بر آن مشهد بود هر یک از آن جماعت سادات می دانستند به عرض سلطان رسانیده حسب الحکم سلطان عصر متصرف گردیدند و هر یک را که نمی دانستند چنان مخفی ماند و به طریق غصب در ید غاصبین باقی خواهد بود تا زمان ظهور امام عصر(عج) 

معرفی و ارتباط برخی از موقوفات آستان مقدس حضرت علی ابن امام محمد باقر(ع):

روستاي غياث آباد

امیر اسماعیل خان که یکی از سادات عالی درجه و نجیب الاصل و صحیح النسب و به غایت فاضل و عالم پرور بوده و اهل سامان بود از سمرقند خروج نموده با لشکریان زیاد و ماوراءالنهر را به حیطه تصرف درآورده و پس از آن راهی خراسان گردید سپس در دارالسلطنه قزوین نزول اجلاس فرموده ارزق ابرح ملعون را به هلاکت رسانده و چون به فین رسید نزول اجلاس نموده و از حکایت احوال سلطانعلی من اول الی آخر استحضار بهم رسانید حکم فرمود تا تیغ بر روی معاندین کشاندند و آن حدود را از لوث آن اشقیاء طیب و طاهر نمود و حکم فرمود بلده کاه فشان را پس از آن دارالمومنین گفتندی و خود آن سید جلیل القدر بزیارت مرقد منور جناب سلطانعلی شرفیاب شده عرض حکم فرمود در بالای مرقد آن بزرگوار عمارت عالی عمارت نمایند و یک اربعین در آن اماکن تشرف داشته و بسیار کرامت از آن مرقد شریف بظهور پیوست سپس بعد از معماری آن عمارت املاک بسیار زر خرید فرموده بجهت گذران خدام آن آستان و اخراجات قاریان کلام الله و روشنایی آن بقعه شریف وقف بر آن بقعه فرمودند و از جمله موقوفات امیر اسماعیل دو دانگ از جمله ششدانگ بین الشرکاء والمعموله از آب و زمین مزرعه غیاث آباد و سه شبانه روز از جمله هفت شبانه روز از آب و زمین مزرعه شکراب است که در حوالی آن بقعه شریف واقع است که امیر اسماعیل وقف بر روشنایی و قاریان کلام الله آن آستان فرمودند.

چشمه قاسمی

 ((بعد الحمد والصلوه چون روضه منوره جناب علی ابن باقر علیه السلام که اشرف بقاع عراق است چون مدفون در آن خاک پاک افضل امامزادگان در ایران است و آن روضه منور آب جاری دائمی نداشت و بر مجاورین و متوطنین و زوار و مترددین بجهت تنگی آب بد میگذشت سهم الارباب صلاح و سداد و اصحاب ... درآن آستان عرش نشان مشغول خدمتگذاری هستند از متولی و ناظر و نائب مصلحت در پیدا نمودن آبی که دائماً جاری در آن ارض مقدسه باشد دیدند در تجسس و تفحص بر آمدند از جمله چشمه که در جانب شمال قلعه مشهد بالفعل موجود و علامت آبی درآن موجود بود و از قدیم الایام الی الان مشهور به چشمه قاسمی بوده و با آنكه قابل ملكيت ومملوكيت نبود، مالكي هم نداشت مقطوع النظر من جميع الجهات بوده بجهه عدم استعداد و قابليت و جميع ارباب دولت و ثروت با ضروريت آن بجهه خود بخصوص صاحبان قلعه مرقومه احتياج به آب جاري و تمكن و استطاعت بجهه عدم استعداد چشمه مرقومه مرفوع الطمع مطلقاً از آن چشمه مسطوره بوده ارباب مناسب اين روضه پرنور بخصوص عاليجنابان ناظر و نائب حسبنالله وطلباً لمرضاته متوجه آن چشمه مرقومه گشته احيا و تحجر شرعي كما هو المقرر في الشرع المطاع بعمل آورده بلكه مغني هم بران چشمه گماشته چاه نوي هم حفر نمودند بعد از چندي ورثه مرحمت شأن غفران بنيان جنت مكان حاجي مير ابوطالب مشهدي و من هم عاليشأنان رفيع مكانان آقا سيد صادق و آقا ميرزا آقا جوني و آقا ميرزا سيد و آقا سيد عبدالله مدعي ملكيت چشمه مسطوره شدند و اگر چه حسب الشرع سخن حضرات غير موجه بود و راه شرعي در آن پيدا نبود مطلقاً ولكن از آنجائيكه دفع مدعي .... از هر حيز از هر جهت لازم است ارباب بينش و دانش سيما جنابان ناظر و نايب مصلحت در رفع سخن حضرات ديده از حضرات خواهش نمودند كه چون بجهه روضه مقدسه حضرت اين امر را دست زده ايم و خود هم منظوري نداريم و قابليت هم ندارد پس احسن شقوق آن است كه شما كه ورثه مرحوم هستيد آن چشمه مرقومه را وقف بر مزار كثير الانوار جناب امامزاده لازم التعظيم علي ابن باقر(ع) نمائيد تا ثواب آن عايد مرحوم مبرور مغفور والد شما گردد و از آنجا كه رعايت آباء لازم است و باعث نجات نشاتين است حضرات ورثه مرحوم اقدام بر وقف نمودن چشمه مسطوره نمودند و چشمه مرقومه را كل ورثه حبس موبد و وقف مخلد شرعی نمودند بر مزار کثیر الانوار جناب علی ابن باقر(ع) با قرارداد وشرايطي چند كه در ورقه مسطور است و اگر چه چشمه مرقومه در تصرف آنان بود با وجود آن حضرات يد خود را از آن چشمه باز داشته و بتصرف متولي آن داده ومتولي آن چشمه مرقوم تصرف در آن نمود تصرف شرعي عزت نشان رفيع مكان آقا سيد صادق متولي آن چشمه مرقومه شد و به قانون توليت تصرف در چشمه مرقومه نمود وشرايط آنكه بعد از آنكه به ياري خدا .... آب چشمه مرقومه جاري شد آب وارد باغ عاليجناب آقا سيد ابراهيم و از آنجا به عمارت عاليجناب خجسته القاب و حي ميرمحسن و از آنجا به قلعه نايب متولي و هو عاليجناب آقا ميرمحمدعلي و از آنجا وارد آستانه مقدسه و بعد از سيراب شدن حوضهاي سركاري و آب انبار و حمام و باغ حضرت و فاضل از اينها بمصارف خانه هاي مجاوري حضرت شود وقفاً صحيحاً شرعياً ملياً و صيغه وقف بالعربيه والفارسيه جاري و ثاري گرديد تحريراً في شهر جمادي الاول مطابق سنه 1261 .

قنات چاشداری

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الواقف علی الاعلان والسرائر العالم باحباس الضمائر المصلی علی المسلی لاشجان الجهل والغوی بتدبر عواطف آیاته المجقی لطحنیه الکفر العمیاء و اولاده الامجادالنقباء الامناء النجباء الانکیاء الانقیاء و بعد غرض از نگارش این سطور میمنت دستور خالی از ریب و قصور آنستکه چون جناب مستطاب زبده السادات الالیجناب سلاله دودمان مصطفوی و اشرف دوحه حدیقه مرتضوی فخر الحاج و فخرالمعمرین الحاج سید محسن مشهدی خلف ارجمند مرحمت شأن خلد آشیان حاجی سید جعفر را توفیقات ربانی و تاییدات سبحانی دامن گیر شده ذخرالعلوم لاینفع مال و لا بنون در حالت صحت نفس وحواس ظاهره و باطنه با کمال طوع و رغبه و آرام دون الکاشفه المشقه الابرام در اسعد ازمنه و ایام وقف مؤبد صحیح شرعی وحبس مخلد صریح ملی نمود همگی وتمامی مجری المیاه دو دانگ شایع از شش دانگ از مزرعه موسومه بمزرعه چاشت داری من مزارع قریه مشهد من قراء بلوک اردهال من توابع دارالایمان قم صانها الله تعالی عن التلاطم والتصادم بانضمام املاکی که طرف راست جاده هنگام عبور از مشهد به نراق و اشجار بقدرالحصه دون املاکیکه سمت چپ جاده است که آن املاک از وقف خارج می باشد بر عامه مؤمنین و مؤمنات وشیعیان ائمه هدی علیهم التحیه والثناء که در قلاع اربعه که اول آن قلاع از طرف بالا قلعه جدیده سرکار واقف معزی الیه است تا آخر قلاع قلعه جناب مستطاب فخرالحاج حاجی میر محمدعلی سکنا دارند و سکنه حول آستانه متبرکه حضرت علی ابن امام الهمام امام محمد باقر(ع) و زائرین و مجاورین آن حضرت المقرر آنکه مجرای آب موقوفه ...از صحرا بیاید تا بالای قلعه جدیده مبینیه سرکار واقف و از آنجا داخل بقلعه مرقومه اش و از آنجا داخل شود بقلعه مسکونی جناب واقف از آنجا بقلعه قدیمی مرحوم حاجی میرمحسن جاری و از آنجا بقلعه جناب حاجی میر محمدعلی و از آنجا بخانه های سفلای قلعه حاجی میر محمدعلی و جمیع خانهای حول آستانه متبرکه و حیاض آستانه متبرکه هر گاه بین قلاع اربعه خانه بناء شود جدیداً یا در حول محله قرب حضرت که جریان آب بانها ممکن باشد ...النهر از برای صاحبان خانه مقرر است وخانه هائیکه مجری در آنها است چنانچه باغچه داشته باشند زیاده بر او قطره ای از آنها در آب دادن باغچه جایز نیست قرار دیگر آنکه چنانچه آب قنات مزرعه زیاد شد و فاضل بر سکنه اماکن مرقومه آمد آن فاضل را با املاک تابعه اجاره داده شود و وجه اجاره صرف روشنائی و ... حمام قرب آستانه حضرت ومسجد جدیدالبناء جناب واقف شود و توليت عين موقوفه مفوض است به جناب مستطاب فخرالحاج حاجي ميرزا اسماعيل ولد ارشد ... جناب واقف و بعد از او با ارشد و اورع از اولاد جناب واقف نسلاً بعد نسل و طبقه بعد طبقه ذكور اولاد ... وقفاً صحيحاً شرعياً اسلامياً ملياً و اشجاريكه در لب نهر كه آب داخل مي شود حق التوليه از آن متولي خواهد بود. 
(فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يبَدِّلُونَه ُإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) و كان الوقف والتحرير في 22 شهر شوال المكرم سنه 1285.

روستاي علوي

متن سند حاج سيد علي آقاي مشهدي القالي چنين بيان مي كند: هو الواقف علی الضمائر والمطلع علی السرائر
چون مرحوم مبرور الساکن فی دارالسرور آقای حاج سید علی آقای مشهدی القالی ساکن دارالخلافه تهران فرزند ارجمند سعادت .. و هو جناب مستطاب عمده التجار والعمار آقای آقا جعفر زید توفیقه را وصی نموده بر حسب وصیت آن مرحوم مبرور جناب معزی الیه وقف مؤبد شرعی و حبس مخلد ملی نمود طلباً لمرضات الله بر مصارف روضه خوانی عصرهای شب جمعه از قند و چای و قلیان و وجه روضه خوان در آستانه مبارکه السلطان الطیب و الطاهر حضرت سلطانعلی(ع) ابن امام محمد باقر علیه السلام واقعه در مشهد اردهال قم و تولیت آن مادام الحیات با جناب مستطاب و هی معزی الیه آقای آقا جعفر زید عزه می باشد و بعد از حیات با اولاد ارشد ذکور ایشان نسلاً بعد نسل و طبقه بعد طبقه و خدای ناکرده با انقراض تولیت آن با اولاد ارشد ذکور مرحوم مبرور حاج موصی نسلاً بعد نسل و طبقه بعد طبقه مقرر و مشروط آنکه متولی مذکور همه ساله منافع املاک و مجاری مذکوره را بعد از تنقیه قناتین و عشر متولی منافع آنرا در مدت سال از قرار مذکور در فوق صرف نماید و ناظر آن جناب مستطاب عمده التجار و العمار آقای آقا حسین زید عزه العالی مرحمت و غفران پناه رضوان جایگاه حاج موصی و واقف می باشد (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يبَدِّلُونَهُ)1 و صیغه وقف جاری و واقع گردید و جناب وصی مذکور موقوف علیه را به تصرف وقف داد و باب التولیه تصرف نمود و کان ذالک التحریر والتسطیر فی شهر الثالث الثامن والعشرون من شهر الثالث العربیه والسنه السادسه ذالک مطابق و موافق من شهور سنه 1348.

مزرعه لالوكه

بسم الله الحمن الرحيم
هوالواقف علي الضمائر
پروردگاري را مي ستايم كه نهال خلقت برنشاند و پيامبراني را برانگيخت كه نعمت هاي فراموش شده اش را ياد آوري نمايند، و درود حق بر حضرت مصطفي ، ابوالقاسم محمد (ص) و خاندانش كه تمامي رسولان به رسالت وي گردن نهاده بودند و جانشينان طيب و طاهرش كه گنجينه ي اسرارند، اما بعد در اين فرصت باقيمانده كه غبار از لوح ضمير زدوده شده و به پاس تمامي نعمتهاي خارج از شمارش و وصفي كه  باريتعالي مرحمت فرموده و به اميد آنكه نامي خوش در ميانه ي مردم داشته باشم و با روي و دستي سپيد در پيشگاه او بر انگيخته شوم به شرح ذيل وقف مي نمايم : 
واقف: حسين عطارزاده فرزند اسفنديار به شماره ملي 1261097742 متولد 1348 ساكن شهر نياسر
مورد وقف: 2 دانگ از ششدانگ مزرعه لالوكه با سه شبانه روز آب آن و اراضي در اختيار اين دو دانگ با همه مجموعه اين سهم را  به آدرس : مزرعه لالوكه شهر نياسر
توليت: تازمان حيات با خودم(واقف) خواهد بود و بعد با اداره اوقاف وامور خيريه كاشان و نظارت مديريت آستان مقدس خواهد بود.
حق التوليه : هشت درصد از كل درآمد حق التوليه مي باشد. 
حق النظاره : چهار درصد از كل درآمد حق النظاره ناظر مي باشد .
مصرف: روضه خواني در دهه اول محرم در زيارت حضرت سلطانعلي ابن امام محمدباقرمشهد اردهال و دادن خرما در سه شب قدر در ايام ماه مبارك رمضان در محل زيارت سلطانعلي ابن امام محمد باقر.
شروط :
متولي موظف به حفظ اصل موقوفه و ممانعت از تبديل آن است اينجانب واقف،‌ مورد وقف را از مالكيت خويش خارج نمودم و به عنوان متولي از جانب موقوفه آن را تصرف نمودم به طريق مذكور صيغه وقف جاري گرديد و قبض و اقباض بعمل آمد .
(فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَاسَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) تحريراً في 20 جمادي الاول 1429 ه ق مطابق 6/3/1387 ه ـ‌ش  

مزرعه دوك

در تذكره حضرت علي ابن امام محمدباقر(ع) در خصوص وقفيت دوك چنين آمده است:
حاجی سید هادی که یکی از اولاد اولادهای سید نورالهدی ثانی بود شبی در خواب دید آن سرور را که اشاره به ساختن آن بقعه شریف فرمود حاجی سید هادی به ساختن عمارت پرداخت و سر یکسال آن عمارت را اتمام نموده قلیلی املاک که زر خرید از خود میداشت وقف بر آن بقعه شریف نمود و املاک و موقوفات اولادی خود را بجهت گذران خویش میداشت املاک موقوفات حاجی سید هادی مزرعه موسومه به شانق در خلف گریوه یکدانگ از جمله ششدانگ از آب و زمین و نه طاق از جمله هجده طاق از آب و زمین مزرعه کرم آباد که در حوالی آن بقعه واقع است ملقب بکرمه و تمامی مزرعه دوک و سه دانگ که نصف باشد از مزرعه چنار که در یک فرسنگی در تحت آن آستان ملائک دربان واقع است که حاجی سید هادی وقف بر آن بقعه شریف فرموده اند.

موقوفات مرتبط با بقعه امامزاده علی بن محمد باقر (ع):

درب هاي منبت كاري شده حرم مطهر

درب هاي ورود و خروج حرم مطهر كه كانون ورود زائرين به حرم مطهر مي باشد در چهار جهت اصلي حرم تعبيه شده كه همگي دربهاي نفيس و زيبايي هستند. اين دربها از چوب ساخته شده و بر روي هر يك از آنها منبت كاريهاي زيبا همراه با كتيبه و تاريخ وجود دارد كه هر كدام در نوع خود بي نظيرند. اين دربها كه در دولنگه ساخته شده اند از جمله وقفيات آستان به شمار مي روند.

درب قسمت شمالي حرم مطهر 
اين درب كه با منبت كاريهاي افقي و عمودي به خط ثلث و بصورت برجسته تعبيه شده يكي از شاهكارهاي هنر اسلامي ايراني به شمار ميرود. اين درب در سال 791 توسط آقاي محمد رضوي متولي مشهد تهيه و وقف حرم مطهر گرديده است.

درب قسمت شرقي حرم مطهر
اين درب كه از دو طرف منبت كاري شده توسط سيد علاءالدين حسيني قمي به سال 833 هجري قمري ساخته و نصب گرديده است. در روي اين درب پس از صلوات بر چهارده معصوم (ع) به خط نسخ نوشته شده: 
َنصْرٌمِنَ اللَّه ِوَ فَتْحٌ قَرِيبٌ وَ بَشِّرِالْمُؤْمِنِينَ(صف13) 
إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ و َالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ(مائده55)
و سپس ادامه داده انا مدينه العلم و علي بابها
و در پايان آمده است: امر بترتيب هذه الابواب علاءالدين بن الحسن القمي تجاوزالله عن... و ثلاث و سبعين و ثمانمائه 876 و در ادامه نوشته شده: هر چه خواهي بطلب از علي محمدباقر عمل استاد عبدالعزيز قمي وجهي ثلث و ثلثين و ثمانمائه.

درب قسمت جنوبي حرم مطهر
اين درب كه در ايوان صفا وجود دارد سراپا منبت به گل و بوته بدون خانچه و قاب و داراي دو دق الباب با چكش كوبنده است كه روي صفحه اي گرد و مدرج از برنج مزين به كنده كاري و كتيبه اي به خط نستعليق قرار دارد و عبارت ذيل روي هر صفحه آن حكاكي شده است: وقف سلطانعلي بن محمدباقر(ع) نمود اين در را اكبر قديم خان كاشي خلاف كننده به لعنت خدا گرفتار شود آقا علي ريخته گر ابن آقا صدر.
روي دماغه همين درب به خط نسخ نوشته شده : ساخت اين در راز مهر شاه در تاريخ ضمن بنده سلطانعلي باقر مولانا حسن شد تمام اين در بدور عدل سلطان جهان  شاه طهماسب حسيني نائب صاحب زمان 
و روي قاب چنين نوشته شده: تقر بالهذا الباب الي باب الرحمه الرحيميه غلام شاه حسن نور به يك ابن المرحوم علي بيك تكلو في سنه 950.

ضريح مطهر

ضريح چوبي كوچكي در ضلع شمالي حرم مطهر وجود داشته كه داخل آن مدفن مبارك شاهزادگان اسماعيل و عبدالله بوده است. اين ضريح اكنون جاي خود را به ضريح مطلي داده ولي در زمان خود داراي عظمت خاصي بوده است. اين ضريح مقدس را آميرزا محمد ولد مرحوم محمد جوشقاني وقف نموده و روي آن نوشته شده بود: وقف سركار فيض آثار شاهزادگان اسماعيل و عبدالله نمود آميرزا محمد ولد مرحوم محمد جوشقاني ... ناخوانا 

مسجد سنگي و مسجد بالاسر

يكي ديگر از آثار تاريخي اين مجموعه عظيم دو مسجد بسيار قديمي در ضلع غربي حرم مطهر به نامهاي مسجد سنگي و مسجد بالاسر بوده كه به يكي از آنها مسجد مير علينقي نيز گفته مي شده است. در اين مسجد همگي ستون ها و پايه ستون ها را از سنگ تراشيده و به طرز ماهرانه اي حجاري نموده كه هم اكنون بدليل مخروبه شدن جاي خود را به مسجد كنوني حرم مطهر داده است.
در وقفنامه الحاج سید محسن مشهدی در خصوص مزرعه چاشت داري علاوه بر اينكه واقف محترم در متن وقفنامه استيفاي آب مزرعه را از آن حرم مطهر دانسته عوايد حاصل از اجاره را نيز صرف روشنايي حمام و مسجد جديدالبناء واقف اختصاص داده كه خود نشان دهنده آن است كه ايشان علاوه بر اين موقوفه مسجدي نيز احداث و وقف آستان نموده است.
با بررسي هاي اجمالي در اسناد و مدارك مشخص مي گردد واقف در قسمت غربي مسجد بالاسرآستان مقدس كه به مسجد ميرعلينقي معروف بوده مسجدي با ستون هاي سنگي تراشيده كه به طرز زيبا و ماهرانه حجاري شده و در نوع خود بي نظير بوده و قديم الايام به مسجد حاج سيد محسن معروف بوده است. اگر چه اكنون از آن مسجد آثاري نمانده و در طرح توسعه مسجد آستان واقع شده ولي نيازسنجي واقف در كنار حرم مطهر در زمان خود قابل تحسين مي باشد

سنگاب وقفي

در قسمت ورودي صحن صفا سنگاب سنگي بزرگي وجود دارد كه به عنوان يكي از زيباترين شاهكارهاي حجاري محسوب مي گردد. از اين سنگ از همان ابتدا در ايام عزاداري حضرت امام حسين(ع) خصوصاً تاسوعا و عاشوراي حسيني كه با ايام فصل گرم تابستان مصادف بوده به جهت تهيه شربت خنك براي پذيرايي از عزاداران حضرت سيدالشهداء و زائران حرم مطهر توسط بانيان خير استفاده مي شده است. كتيبه اي در روي سنگاب به خط نسخ حجاري گرديده كه بدين شرح مي باشد: وقف حضرت امام حسين(ع) نمود اين سنگاب را آقا محمدطاهر سنگ تراش اصفهاني غلام خاصه شريفه بتاريخ سنه 1133.

از نمونه دیگر اسناد شایان توجه؛ متن کتابچه قدیمی است که دستورالعمل، صورت اصل موقوفات، وجوه اجارات و تکاليف و وظايف خدمه امامزاده عليه السلام را عنوان نموده است، اساس اين کتابچه مطابق است با کتابچه که قديم الايام به تصويب علماي اسلام در امور امامزاده نوشته شده بود. وزارت اوقاف با جرح و تعديل که موافق زمان حال است، اين کتابچه را به عنوان دستورالعمل تجديد کرده، به جناب سيادت نصاب آقاي سيد نصرالله بن حاج سيد جعفر بن حاج سيد محسن حسيني مشهدي متولي باشي و ساير خدام آستانه متبرکه مي دهد.

متن کتابچه فوق به شرح ذیل است:
چون از براي امامزاده واجب التعظيم سلطانعلي بن امام محمد باقر (ع) واقع در مشهد اردهال رقبات و املاک موقوفه مقرر است و مصادف متعلقه به آن استان معمول است، به جهت تنظيم و تنسيق امورات موقوفات مزبوره به آن مزار فيض آثار، دستورالعمل و کتابچه قانوني لازم است، از براي انجام مهم از داد و ستد، جمع آوري منافع موقوفه، امر و نهي خدمه، بستن و گشودن روضه منوره، تلاوت کلام الله، تسويه ساعات، سرايداري، چراغ افروزي، تعميرات لازمه و ساير ملزومات مقرره، که از براي هر يک از مناصب مقرره، صرف تعميرات، روشنائي و مصارف لازمه واجب بود. لهذا از اول ارديبهشت ماه مطابق شهر شعبان المعظم من شهور 1304 هجريه، به جهت تعين و تشخيص امور مذکوره از جانب آقاي مجدالملک وزير کل موقوفات ممالک محروسه ايران، اين کتابچه دستورالعمل محض تنظيم امور موقوفه آن استان متبرکه مرقوم که از تاريخ مسطوره و بعدها از روي همان قرارداد رفتار و معمول شود.
فصل: وجوه موقوفات و منافع اجارات که الحال معين و مشخص است، چنانچه بعد از اين زياد و نقصاني به هم رساند، جناب متولي، نايب التوليه و مستوفي آستانه باستصواب و اطلاع يکديگر در کل وجه مقرري ارباب مناصب و خدمت، تعمير و روشنائي مصارف معينه و ساير ملزومات توزيع و تسويه نمايد.
صورت اصل موقوفات و وجوه اجارات آستانه متبرکه
1- مزرعه، خوابق بيست طاق از جمله بيست و دو طاق به انضمام مجاري و املاک و اراضي معينه تابعه: يکصد و پنجاه تومان.
2- درخت جوز مشهور به درخت گنجعلي، واقعه در دشت علياي خوابق اصله.
3- درخت جوز مشهور به درخت علي زين الدين اصله.
4- تمامي سه قطعه زمين باغجاه واقعات در اراضي خوابق: پانزده ريال.
5- تمامي مزرعه علي آباد شهره با کافه ملحقات از مجاري و صحاري و املاک، شش دانگ: يکصد و نود تومان
6- درخت جوز در اراضي وقفي اطراف کرمه دو اصله.
7- مجاري هشت طاق از جمله بيست و چهار طاق از جمله عيون قريه کرمه با املاک تابعه: پنجاه تومان.
8- تمامي نيم طاق از جمله چهارده طاق مجاري قنات قريه حسنارود با املاک معينه: هفتاد و پنج ريال.
9- املاک و مجاري معينه باريکرسف: چهار تومان.
10- مجاري و املاک معينه واقعه در قريه سار: شصت و پنج ريال.
11- مجاري يک طاق در مزرعه لاران به انضام زمين غلام کريم لاران: سي و پنج ريال.
12- مجاري دو سهم از چشمه سفيد آب فين در روزقه دوشنبه: دوازده تومان.
13- تمامي مزرعه ديزلته، از مزارع قريه کرجار: پانزده ريال.
14- همگي و تمامي يک قطعه معينه زمين از جمله قطعات در جاسب، از توابع قم: سه تومان.
15- مجاري ربع يک طاق از مزرعه جوشق با ملک معين: دوازده و نيم ريال.
16- ملک معين در مزرعه غياث آباد: يک تومان.
17- دکاکين خبازي درب آستانه متبرکه: پانزده ريال.
18- دکان واقع در قيصريه کاشان: يک درب.
19- تمامي يکدانگ از جمله شش دانگ طاق بر طاق ون.
20- باغ وقفي واقعه در قرب آستانه.
21- تمامي سه طاق از جمله بيست و چهاز طاق مجاري قنات مزرعه غياث آباد، که وقف است بر مجاورين و سکنه حوالي آستانه و حياض و حمام اطراف صحن.

مصارف و مخارج از قرار دستورالعمل در وجه ارباب مناصب

1- مواجب جناب آقاي ميرزا نصرالله بن حاج سيد جعفر بن حاج سيد محسن حسيني مشهدي متولي: يک عشر از منافع موقوفات.
2- مواجب عاليجناب ميرزا ابوالقاسم (1)، نايب التوليه، نياب حاج مير محمد علي والدش که او هم نايب التوليه بوده: پانزده تومان.
3- مواجب جناب فضايل و کمالات انتساب، آقا شيخ احمد بن حاج سيد محسن، ناظر زيد فضله: پانزده تومان.
4- مواجب عاليجناب سيادت انتساب، آقا ميرزا ابراهيم، مستوفي آستانه نياب حاجي سيد محمد: هشت تومان، واجب بيست و دو نفر خدمه ديگر در کتابچه دستورالعمل ثبت است.

مصارف مقرره

·    روشنائي حرم، ايوان، مسجد و دو امامزاده خارج از روضه حضرت: دوازده و نيم تومان.
·    مخارج روضه خواني ده روز ايام عاشورا از قليان قهوه و چاي: چهار تومان.
·    مخارج قليان و قهوه ساليانه: سه تومان.
·    بنايي، نجاري، حجاري و قنائي قنوات، فرش و ساير ملزومات

شرايط متعلقه به ارباب مناصب و خدمه مزار فيض آقاي امامزاده(ع)

تکاليف جناب متولي: جناب متولي درکافه مهمات بقعه مبارکه، رتق و فتق امور و صرف وجوه موقوفات، به موقوف عليه، به اطلاع نايب التوليه، ناظر و اجزاي آستانه و تنظيم و تنسيق کليه مهام آستانه مقدسه، اجاره ها و استجاره موقوفات مختار و مجاز است، و دست متغلبين را از دخالت به موقوفات ممنوع داشته و هر ساله صورت جمع و خرج حساب خود را به وزارت اوقاف فرستاده مفاصا حساب اخذ نمايد.
شغل و تکليف نايب التوليه: همان تکاليف متولي در اوقاف غيبت و اشتغال جناب متولي.
تکليف ناظر: مواظبت در اقدامات متولي و نايب التوليه و کسب اطلاع از کم و کيف جزئي و کلي امور موقوفه و ممانعت مباشرين درحيف و ميل.
تکليف مستوفي: ثبت و ضبط امور موقوفات، صورت اسباب، کتب و ساير اثاثيه موقوفه و تحرير دستورالعمل مخارج آستانه، مواجب خدام، تفريق محاسبات، دقت در صحت حساب، جمع و خرج کليه موقوفات و ضبط قبوض و اسناد.
تکليف کتابدار: حفظ کتب، حاضر کردن آنها هنگام ضرورت آوردن کلام الله مجيد را هر صبح به جهت تلاوت، محافظت جميع آنها و مراقبت در تنظيف کتابخانه.
شغل صدرالحفاظ: روزي يک جزوه کلام الله تلاوت نمايد و تعهد تلاوت و قرائت ساير حفاظ و خدام به عهده اوست.
شغل سرکشيک: جمع اسباب صحن و روضه مقدسه و حفظ آنها از سرقت سارقين.
شغل و خدمت عموم حفاظ: ما بين الطلوعين در آستانه مقدسه حاضر شده، مشغول قرائت قرآن مجيد شوند، به صورت بلند، روزي يک جزو که ماهي يک ختم کلام الله قرائت شود و کل خدمه در هر صبح و شب حاضر باشند.
شغل سرايدار: گشودن و بستن ابواب صحن مقدس و در تنظيف صحن مقدس بکوشد.
شغل کليددار: افتتاح درب روضه منوره، سه ساعت از شب در را ببند وي ساعت قبل از طلوع صبح باز کند، سواي ايام متبرکه، مخصوصاً که از شب تا صبح باز باشد و تا چند ساعتي که درب بقعه متبرکه مقفل است که ضمانت اجناس و اسباب حرم به عهده اوست.
شغل روضه خوان: شب جمعه و روز جمعه در صحن يا ايوان، به ذکر فضائل ختمي مآب مصائب اهل بيت اشتغال ورزد و همچنين در ايام عاشورا و ماه مبارک رمضان، مصيبت هر يک جداگانه به تکليف خود اشتغال ورزد.
شغل و متصدي بنائي: مباشرت بنائي، تحصيل مصالح و لوازم آن و اخذ وجوه اجارات از مستاجرين باجازه جناب متولي.
شغل خاذن: مراقبت و مواظبت اسباب مخزونه، بيرون آوردن آنها هنگام ضرورت و لزوم حفظ هر يک از اشياء مخزونه است.
شغل مؤذن: در اوقات وارده بدون عذر شرعي در گلدسته آستانه متبرکه مناجات و پيش خواني نمايد.
شغل فراشان: تصفيه روضه منوره، صحن و مساجد و نصب فروش در جاهاي معين.
شغل چراغچي: افروختن، اصلاح چراغها و شمعها در وقت متعلق به آن در روضه، ايوان، مسجد و امامزاده، خارج از روضه حفظ اسباب روشنائي آستانه.
شغل پرده دار: حفظ جمع پرده ها، قناديل از نقره، مس و اسباب ضريح مقدس از ابنيه و غيره و تعهد جميع آنها از تباه و تلف شدن.
شغل ميراب: وارد کردن آب بحياض صحن مقدس، حمام و خانه هاي مجاورين بعد از مشروب شدن و کفايت.                          
فقرات مختلفه: مبلغ بيست تومان و پنج هزار دينار، که به جهت روشنايي مقرر شده، بايد دو شمع بزرگ در بالاي سرو پائين پاي حضرت از شب تا به صبح سوخته شود. دو شمع پيه درمزار دو امامزاده، امامزاده عبدالله و امامزاده اسماعيل، در اول شب افروخته شود. دو شمع گچي در ايوان روضه مقدسه سوخته شود. مبلغ سه تومان که به جهت قليان و قهوه معين شده، بايستي در وقت جلوس خدام و زائرين همه روزه قليان و قهوه داده شود. هر يک از ارباب مناصب و خدمه کوتاهي نمايند، مکرر تخلف از آنها به ظهور برسد و عذر موجه نداشته باشند، متولي با اطلاع نايب متولي و مستوفي او را معزول و ديگري که صلاحيت آن شغل را داشته باشد به جاي او منصوب نمايد. هر يک از خدمه وفات نمايند، چنانچه از اولاد و اخلاف او کسي شايسته باشد، او اولي به آن شغل خواهد بود و اگر در آن سلسله شايسته يافت نشود. متولي به اطلاع وزارت اوقاف رسانده، ديگري را منصوب سازد.
بقيه اجارات موقوفه بعد از پرداخت مواجب خدمه و مقرري که اضافه مي آيد. به اطلاع نايب متولي و مستوفي صرف تعمير و تکثير فرش و ساير ضروريات بايد بشود.
تحريرا في شهر شوال المکرم 1304 هجري قمري مطابق تيرماه جلالي، محل مهر وزارت اوقاف.

در سال 1341 شمسي، خدمه محترم آستان مقدس هيجده نفر بشرح ذيل بوده اند:

1- متولي آستان مقدس: جناب ثقة الاسلام آقاي حاج سيد جلال الدين محسني بن سيد نصرالله.
2- نايب التوليه آستان مقدس: جناب ثقة الاسلام آقاي سيد عبدالحسين آل ياسين بن حاج سيد باقر.
3- آقاي سيد جعفر ميرجعفري: فرزند مرحوم سيد ابراهيم، ناظر آستان.
4- آقا سيد محمد مهدي: فرزند ميرزا ابراهيم مرحوم، مستوفي آستان.
5- آقا سيد رضا مير جعفري: فرزند سيد علي اکبر مرحوم، سرکشيک آستان.
6- آقا سيد حسن مصطفوي: فرزند مرحوم آقا سيد مصطفي، خطيب آستان.
7- آقاي سيد علي هاشمي: فرزند مرحوم آقا سيد جعفر مرحوم، سرکشيک آستان.
8- آقا مير عبدالرحيم ماجدي: فرزند آقا سيد جوادمرحوم، پرده دار آستان.
9- آقا سيد محمد تقي مير عظيمي: فرزند سيد اسماعيل مرحوم، چراغچي آستان.
10- آقا سيد محمود ماجدي: فرزند آقا سيد جلال مرحوم، صدر الحفاظ آستان.
11- آقا سيد رضا علي ماجدي: فرزند سيدجواد مرحوم، حافظ و فراش آستان.
12- آقا سيد جعفر مير جعفري: فرزند سيد ميرزا مرحوم، حافظ و فراش آستان.
13- آقا سيد محمد مصطفوي: فرزند سيد خليل اله مرحوم، کتابدار آستان.
14- آقا سيد علي النقي باقري: فرزند سيد تقي مرحوم، سرايدار آستان.
15- آقا سيد نظام مير جعفري: فرزند سيد جعفر مرحوم، فراش آستان.
16- آسيد مرتضي مير جعفري: فرزند سيد علي اکبر مرحوم، فراش آستان.
17- آسيد رضي مير جعفري: فرزند سيد حسين مرحوم، ميراب آستان.
18- آسيد جمال الدين ماجدي: فرزند سيد محمد مرحوم، مؤذن آستان.

پي‌نوشت‌ها:
1- برادر زاده اش، حاج آقا باقر و فرزند وي: حاج سيد عبدالحسين آل ياسين، نايب التوليه.
منبع؛ محسنی، علی؛ (1386) نور باقر(ع): مروری بر زندگی حضرت علی ابن باقر فرزند شهید امام پنجم علیه السلام مدفون در خاک مقدس مشهد اردهال (کاشان)، قم، مشهور، چاپ دوم.


پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.6)